آگهی مزایده کتبی 10 قطعه زمین شهرداری خضری دشت بیاض

 

شهرداری خضری دشت بیاض در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 315 مورخ 1399/05/06 شورای محترم اسلامی شهر خضری دشت بیاض 10 قطعه زمین مسکونی سهم شهرداری از اراضی طرح تفکیکی پلاک 1022 و 1026 اوقاف و امور خیریه واقع در حاشیه بلوار دانشگاه با مشخصات ذیل را از طریق مزایده کتبی به فروش برساند .

 

ردیف

 شماره قطعه (N)

کاربری

مساحت (S)

قیمت پایه کارشناسی (ریال)

مبلغ سپرده شرکت در مزایده (ریال)

1

N 94

مسکونی

179 متر مربع

650/000/000

65/000/000

2

N 95

مسکونی

180 متر مربع

650/000/000

65/000/000

3

N 96

مسکونی

180 متر مربع

650/000/000

65/000/000

4

N 97

مسکونی

179 متر مربع

650/000/000

65/000/000

5

N 98

مسکونی

180 متر مربع

650/000/000

65/000/000

6

N 99

مسکونی

179 متر مربع

650/000/000

65/000/000

7

N 100

مسکونی

179 متر مربع

650/000/000

65/000/000

8

N 121

مسکونی

179 متر مربع

550/000/000

55/000/000

9

N 122

مسکونی

180 متر مربع

550/000/000

55/000/000

10

N 123

مسکونی

180 متر مربع

550/000/000

55/000/000

شرايط شركت در مزايده : 

1- شرکت کنندگان می بایست مبلغ سپرده (10 درصد قیمت پایه) هر کدام از قطعات و زمین را با ذکر مشخصات خود به حساب 0107648441001 شهرداری نزد بانک ملی شعبه خضری واریز و فیش مربوطه را به انضمام کپی شناسنامه و کارت ملی و فرم و اسناد شرکت در مزایده زمین را بابت هر کدام از قطعات امضاء و تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند. به پیشنهادهایی که فاقد سپرده واریزی، ناخوانا، مخدوش، خالی، مشروط، فاقد امضا و یا بعد از مهلت مقرر واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد و بعد از تحویل پاکت حق انصراف از شرکت کننده سلب خواهد شد

2- نحوه تحویل ارائه اسناد و پاکات پیشنهادات به شرح ذیل می باشد و شرکت کننده باید هر سه پاکت را طی یک پاکت کلی ارائه و امضا نماید و پس از نوشتن مشخصات و شماره تماس روی پاکت تحویل دبیرخانه شهرداری گردد.

1- پاکت الف : تضمین شرکت در مزایده و فیش واریزی

2- پاکت ب : مدارک شناسایی و اسناد امضا شده شرکت در مزایده

3- پاکت ج : فرم قیمت پیشنهادی

3- مهلت واریز سپرده و شرکت در مزایده 10 قطعه زمین موضوع مزایده ، دریافت و تسلیم اسناد و اطلاع از موقعیت و شرایط زمین از روز یکشنبه مورخ 1399/7/20 تا ساعت 10 صبح شنبه مورخ 1399/8/10 می باشد.

4- سپرده نفرات اول ، دوم و سوم تا انعقاد قرارداد با نفر اول مسترد نخواهد شد و در صورت انصراف برنده سپرده وی به نفع شهرداری ضبط و به ترتیب با نفرات بعدی قرارداد منعقد خواهد شد.

5- 10قطعه زمین موضوع مزایده،سهم شهرداری از اراضی طرح تفکیکی پلاک1022 و1026 اوقاف وامور خیریه واقع درحاشیه بلواردانشگاه می باشد

6- زمان برگزاری مزایده راس ساعت 11 صبح روز شنبه مورخ 1399/8/10 می باشد.

7- 9% مالیات برارزش افزوده علاوه بر قیمت پیشنهادی از خریدار دریافت خواهد شد.

8- بهای زمین بایستی نقدا به حساب های درآمدی شهرداری نزد بانک های کشاورزی ، ملی ، ملت و صادرات  شعبات خضری واریز گردد.

9- کلیه هزینه های جانبی ازقبیل هزینه نقل وانتقال سند، چاپ آگهی، کارشناسی و غیره که دراثر مزایده حادث گردد بعهده برنده مزایده خواهد بود.

10- شرکت در مزایده زمین به عنوان قبول شروط و مقررات شهرداری است.

11- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

12- شخص برنده مزایده توسط شهرداری به اداره اوقاف و امور خیریه معرفی تا نسبت به تحویل قطعات و تنظیم سند اجاره مربوطه بدون دریافت پذیره به نام آنها اقدام نماید. ضمنا فرد برنده فقط اجاره پرداخت خواهد نمود و از پذیره و غیره معاف خواهد بود.

13- کاربری زمین مورد مزایده مسکونی می باشد.

14- اسناد شرکت در مزایده زمین بایستی قبل از برگزاری مزایده و در مهلت مقرر تکمیل و تحویل شهرداری گردد.

15- شرکت افراد ممنوع المعامله در مزایده زمین ممنوع است.

16- فیش واریزی بایستی به نام شخص شرکت کننده در مزایده باشد.

17- ارسال پیامک به برندگان مزایده ( نفرات اول تا سوم به ترتیب ) و به شماره تلفن درج شده در اسناد جهت واریز وجه زمین به منزله اعلام رسمی به برنده مزایده خواهد بود و در صورت انصراف برنده سپرده وی به نفع شهرداری ضبط و به ترتیب به نفرات بعدی اعلام خواهد شد.

18- سپرده بقیه شرکت کنندگان پس از مشخص شدن برنده مزایده و ارائه فیش بانکی نسخه واریز کننده و اعلام شماره حساب مسترد می گردد.

 

کلیه متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت آگاهی از سایر شرایط مزایده ، بازدید زمین ها ، دریافت اسناد و واریز سپرده از تاریخ 1399/07/20 تا ساعت 10 صبح شنبه مورخ 1399/08/10 به شهرداری خضری دشت بیاض مراجعه نمایند. تاریخ برگزاری مزایده ساعت 11 صبح شنبه مورخه 1399/08/10 در محل شهرداری خضری دشت بیاض می باشد. شماره تماس : 4-05632542223

 

1000 کاراکتر باقیمانده است


نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه پیامک شهرداري : 50002040228398

تلفن شهرداری :8-05632542223 فکس : 05632542226

پست الکترونیک : khezricity@gmail.com

آدرس : خضري دشت بياض - بلوار امام خميني (ره) - شهرداري خضري دشت بياض

كد پستي : 9766111951

بازدید امروز14
بازدید دیروز98
بازدید هفته214
بازدید ماه214
کل بازدید271868