آگهی مزایده کتبی یک قطعه زمین شهرداری خضری دشت بیاض

 شهرداری خضری دشت بیاض در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 114 - 1398/03/19 شورای محترم اسلامی شهر خضری دشت بیاض یک قطعه زمین با مشخصات ذیل را از طریق مزایده کتبی به فروش برساند.شرکت در حراج ماشین آلات فقط به صورت حضوری و در محل شهرداری می باشد ­­

 

1- شرکت کنندگان می بایست مبلغ سپرده (10 درصد قیمت پایه) هر کدام از ماشین آلات را با ذکر مشخصات خود و نام ماشین مورد درخواست را به حساب 0107648441001 شهرداری نزد بانک ملی شعبه خضری واریز و فیش مربوطه را به انضمام کپی شناسنامه و کارت ملی تحویل دبیرخانه شهرداری و فرم شرکت در حراج حضوری ماشین آلات را امضاء نمایند.

2- مهلت واریز سپرده و شرکت در حراج حضوری ماشین آلات از تاریخ 1398/09/27 تا ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 1398/10/15می باشد.

3- سپرده نفرات اول ، دوم و سوم تا انعقاد قرارداد با نفر اول مسترد نخواهد شد و در صورت انصراف برنده سپرده وی به نفع شهرداری ضبط و به ترتیب با نفرات بعدی قرارداد منعقد خواهد شد.

4- شرکت افراد ممنوع المعامله در حراج حضوری ماشین آلات ممنوع است.

5- زمان برگزاری مزایده راس ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 1398/10/15 می باشد.

6- 9%مالیات برارزش افزوده علاوه بر قیمت پیشنهادی از خریدار دریافت خواهد شد.

7- بهای ماشین آلات بایستی نقدا به حساب 3100000278006 شهرداری نزد بانک ملی شعبه خضری واریز گردد.

8- کلیه هزینه های جانبی از قبیل هزینه نقل و انتقال سند ، چاپ آگهی ، کارشناسی و غیره بعهده برنده مزایده خواهد بود

9- شرکت در حراج حضوری ماشین آلات به عنوان قبول شروط و مقررات شهرداری است.

10- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

11- برنده حراج حضوری ماشین آلات پس از واریز وجه بایستی ظرف سه روز نسبت به تحویل خودرو اقدام نماید و بابت هر روز تاخیر مبلغ 500/000 ریال حق پارکینگ به ازای هر دستگاه دریافت خواهد شد.

12- اسناد شرکت در حراج ماشین آلات بایستی قبل از برگزاری حراج ( مهلت مقرر ) تکمیل و تحویل شهرداری گردد.

13- فیش واریزی بایستی به نام شخص شرکت کننده در حراج باشد و حضور نماینده در حراج و ارائه قیمت از سوی اشخاص دیگر فقط با معرفی نامه کتبی و محضری ، ارائه فیش بانکی و مدارک شناسایی امکان پذیر می باشد.

روابط عمومي شهرداري خضري دشت بياضآگهی حراج حضوری ماشین الات شهرداری خضری دشت بیاض

 

 شهرداری خضری دشت بیاض در نظر دارد به استناد مصوبات شماره 121 - 1398/03/22 و 332 – 1398/06/20 شورای محترم اسلامی شهر 2 دستگاه ماشین آلات به شرح جدول ذیل به فروش برساند.

ردیف

نوع ماشین آلات

مدل

تعداد

قیمت پایه کارشناسی (ریال)

مبلغ سپرده (ریال)

1

مینی بوس ایویکو

1389

1

1/650/000/000

165/000/000نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه پیامک شهرداري : 50002040228398

تلفن شهرداری :8-05632542223 فکس : 05632542226

پست الکترونیک : khezricity@gmail.com

آدرس : خضري دشت بياض - بلوار امام خميني (ره) - شهرداري خضري دشت بياض

كد پستي : 9766111951

بازدید امروز179
بازدید دیروز320
بازدید هفته1175
بازدید ماه499
کل بازدید174949