ارزيابي اقدامات شهرداري خضري دشت بياض در استقبال از بهار توسط مدیرکل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان جنوبي در مورخ 1401/01/11

روابط عمومي شهرداري خضري دشت بياض 

1000 کاراکتر باقیمانده است