شهرداري خضري دشت بياض در نظر دارد جمع آوری و حمل کلیه زباله های سطح شهر خضری دشت بیاض و همچنین  امتیاز تفکیک از مبدا  و جمع آوری  ضایعات و پسماندهای خشک و قابل بازیافت از قبیل ( آهن آلات ، آلومینیوم ، شیشه ، لاک ، نان خشک و غیره ) را به افراد واجد شرایط واگذار نماید لذا از کلیه متقاضیان درخواست می گردد پیشنهادات خود را به مدت یک هفته از تاریخ چاپ آگهی تحویل دبيرخانه شهرداري نمایند. در صورتی که پیشنهادات در مهلت اولیه به حد نصاب نرسید مهلت ارائه پیشنهادات به مدت 3 روز دیگر تمدید خواهد گردید. ضمناً شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

روابط عمومي شهرداري خضري دشت بياض 

1000 کاراکتر باقیمانده است