گزارش جامع و خلاصه آمار درآمد و هزينه 6 ماهه شهرداري خضري دشت بياض در سال 1400 مستند به ماده 71 قانون شهرداري ها و صورتجلسه شماره 15 مورخ 1400/08/05 شوراي اسلامي شهر خضري دشت بياض 

روابط عمومي شهرداري خضري دشت بياض 

1000 کاراکتر باقیمانده است