آگهی مزایده واگذاری بهره برداری جایگاه CNG شهرداری خضری دشت بیاض

 

 شهرداری خضری دشت بیاض در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 1405-1400/05/23 شورای محترم اسلامی شهر بهره‌برداری، نگهداشت و انجام کلیه امور مربوط به جایگاه CNG خود واقع در حاشیه جاده آسیایی (جاده سنتو) را از طریق مزایده به پیمانکار واجد الشرایط و مورد تائید شرکت گاز به مدت حداکثر 4 سال واگذار نماید . لذا از شرکتهای دارای مجوز در این زمینه دعوت به عمل می آید ضمن بازدید از محل مورد نظر و واریز مبلغ 100/000/000  (یکصد میلیون ریال) بعنوان سپرده شرکت در مزایده به صورت نقدی به حساب شماره 0107648441001 نزد بانک ملی یا ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر در زمان مقرر ، جهت دریافت و تحویل اسناد مزایده از روز یکشنبه مورخه 1400/06/21 لغایت ساعت 9 روز چهارشنبه مورخه 1400/07/07 به شهرداری خضری دشت بیاض مراجعه نمایند . تاریخ بازگشایی پاکات ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخه 1400/07/07 در محل شهرداري می باشد . سایر اطلاعات در اسناد مزایده مندرج می باشد . جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفنهای 4-05632542223 تماس حاصل فرمائید .

روابط عمومي شهرداري خضري دشت بياض 

1000 کاراکتر باقیمانده است