شرکت در حراج ماشین آلات فقط به صورت حضوری و در محل شهرداری می باشد ­­

 

1- شرکت کنندگان می بایست مبلغ سپرده (10 درصد قیمت پایه) هر کدام از ماشین آلات را با ذکر مشخصات خود و نام ماشین مورد درخواست را به حساب 0107648441001 شهرداری نزد بانک ملی شعبه خضری واریز و فیش مربوطه را به انضمام کپی شناسنامه و کارت ملی تحویل دبیرخانه شهرداری و فرم شرکت در حراج حضوری ماشین آلات را امضاء نمایند.

2- مهلت واریز سپرده و شرکت در حراج حضوری ماشین آلات از تاریخ 1398/09/27 تا ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 1398/10/15می باشد.

3- سپرده نفرات اول ، دوم و سوم تا انعقاد قرارداد با نفر اول مسترد نخواهد شد و در صورت انصراف برنده سپرده وی به نفع شهرداری ضبط و به ترتیب با نفرات بعدی قرارداد منعقد خواهد شد.

4- شرکت افراد ممنوع المعامله در حراج حضوری ماشین آلات ممنوع است.

5- زمان برگزاری مزایده راس ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 1398/10/15 می باشد.

6- 9%مالیات برارزش افزوده علاوه بر قیمت پیشنهادی از خریدار دریافت خواهد شد.

7- بهای ماشین آلات بایستی نقدا به حساب 3100000278006 شهرداری نزد بانک ملی شعبه خضری واریز گردد.

8- کلیه هزینه های جانبی از قبیل هزینه نقل و انتقال سند ، چاپ آگهی ، کارشناسی و غیره بعهده برنده مزایده خواهد بود

9- شرکت در حراج حضوری ماشین آلات به عنوان قبول شروط و مقررات شهرداری است.

10- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

11- برنده حراج حضوری ماشین آلات پس از واریز وجه بایستی ظرف سه روز نسبت به تحویل خودرو اقدام نماید و بابت هر روز تاخیر مبلغ 500/000 ریال حق پارکینگ به ازای هر دستگاه دریافت خواهد شد.

12- اسناد شرکت در حراج ماشین آلات بایستی قبل از برگزاری حراج ( مهلت مقرر ) تکمیل و تحویل شهرداری گردد.

13- فیش واریزی بایستی به نام شخص شرکت کننده در حراج باشد و حضور نماینده در حراج و ارائه قیمت از سوی اشخاص دیگر فقط با معرفی نامه کتبی و محضری ، ارائه فیش بانکی و مدارک شناسایی امکان پذیر می باشد.

روابط عمومي شهرداري خضري دشت بياض

1000 کاراکتر باقیمانده است