به گزارش روابط عمومی شهرداری ، ریاست محترم بانک صادرات شعبه خضری و هیئت همراه با حضور در شهرداری انتصاب آقای مهندس اسماعیلی را به عنوان شهردار شهر خضری دشت بیاض به ایشان تبریک گفتند.شهردار محترم نیز ضمن خوش آمد گویی،از حضور ایشان ، تقدیر و تشکر نمودند.