1- امامزاده عبدالله كارشك

2- امامزاده اسماعيل خشكان

3- غار فارسان

4- چشمه اكبري

5-قلعه دختر

6- مسجد جامع دشت بياض

7- مسجد جامع خضري

8-پيرمردان شاه

9-حمام دشت بياض

10-باغ دهنه و اردوگاه شهيد كاوه

11- آب انبارهاي خضري و دشت بياض

12 - پير ميم

13- موزه مردم شناسي

1000 کاراکتر باقیمانده است