آگهی مزایده کتبی 4  قطعه زمین شهرداری خضری دشت بیاض

شهرداری خضری دشت بیاض در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 2025 مورخه 1400/09/25 شورای محترم اسلامی شهر خضری دشت بیاض 4  قطعه زمین مسکونی سهم شهرداری از اراضی طرح تفکیکی پلاک 1022 و 1026 اوقاف و امور خیریه واقع در حاشیه بلوار دانشگاه با مشخصات ذیل را از طریق مزایده کتبی به فروش برساند.

ردیف

 شماره قطعه (N)

کاربری

مساحت (S)

قیمت پایه کارشناسی (ریال)

مبلغ سپرده شرکت در مزایده (ریال)

1

93

مسکونی

204 متر مربع

1/300/000/000

130/000/000

2

124

مسکونی

180 متر مربع

900/000/000

90/000/000

3

132

مسکونی

180 متر مربع

850/000/000

85/000/000

4

133

مسکونی

199 متر مربع

950/000/000

95/000/000

 کلیه متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت آگاهی از سایر شرایط مزایده ، بازدید زمین ها ، دریافت اسناد و واریز سپرده از روز شنبه مورخ 1400/11/30 تا ساعت 11 صبح سه شنبه مورخ 1400/12/17 به شهرداری خضری دشت بیاض مراجعه نمایند. تاریخ برگزاری مزایده ساعت 12 روز سه شنبه مورخه 1400/12/17 در محل شهرداری خضری دشت بیاض می باشد. سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج می باشد. شماره تماس : 4-05632542223

روابط عمومي شهرداري خضري دشت بياض 

1000 کاراکتر باقیمانده است