آگهی تجدید مزایده واگذاری بهره برداری  جایگاه CNG شهرداری خضری دشت بیاض

در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 1405-1400/05/23 شورای محترم اسلامی شهر بهره برداری ، نگهداشت و انجام کلیه امور مربوط به جایگاه سی ان جی خود واقع در حاشیه جاده آسیایی (جاده سنتو) را از طریق مزایده به پیمانکار واجد الشرایط و مورد تائید شرکت گاز به مدت حداکثر 4 سال واگذار نماید. لذا از شرکتهای دارای مجوز در این زمینه دعوت به عمل می آید ضمن بازدید از محل مورد نظر و واریز مبلغ 100/000/000 (یکصد میلیون ریال) بعنوان سپرده شرکت در مزایده به صورت نقدی به حساب شماره 0107648441001 نزد بانک ملی یا ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر در زمان مقرر ، جهت دریافت و تحویل اسناد مزایده از روز یکشنبه مورخه 1400/07/11 لغایت ساعت 9 روز چهارشنبه مورخه 1400/07/28 به شهرداری خضری دشت بیاض مراجعه نمایند. تاریخ بازگشایی پاکات ساعت 9/30 صبح روز چهارشنبه مورخه 1400/07/28 در محل دفتر شهردار می باشد. سایر اطلاعات در اسناد مزایده مندرج می باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفنهای 4-05632542223 تماس حاصل یا به سایت شهرداری مراجعه فرمائید.

روابط عمومي شهرداري خضري دشت بياض

1000 کاراکتر باقیمانده است