تلفن مستقیم دفتر شهردار:

32542220

فکس دفتر شهردار:

32542226

1000 کاراکتر باقیمانده است