دنشگاه پیام نور                    آدرس:بلوار مسجد جامع - روبری مسجد جامع قدیم خضری

حوزه عملیه امام محمد باقر     آدرس: بلوار بسیج 

1000 کاراکتر باقیمانده است