کد خدماتی

نام دستگاه

110

نیروی انتظامی (پلیس 110)

115

اورژانس

117

خرابی تلفن

118

اطلاعات تلفن

121

اتفاقات برق

122

آب و فاضلاب شهری

125

سازمان آتشنشانی

194

شرکت گاز

 

 

 

1000 کاراکتر باقیمانده است