فهرست بازارهای هفتگی و دائم

بازار اصلی خضری دشت بیاض    آدرس: بلواز آزادگان (دائم)

سه شنبه بازار                     آدرس: نبش میدان امام حسین (هفتگی)

 

1000 کاراکتر باقیمانده است