مرکز بهداشت و درمان : آدرس روبروی دفتر امام جمعه تلفن 32543201

داروخانه دکتر جهانبخش : بلوار امام خمینی -  جنب نمایندگی تامین اجتماعی

1000 کاراکتر باقیمانده است