شهر خضري دشت بياض مركز بخش نيم بلوك مي باشد . كه معرفي مختصري از اين بخش به شرح ذيل آمده است .

منطقه قهستان از دوره قاجاريه و بعد از مشروطيت به 9 بخش كامل و نيم بخش تقسيم شده كه هر بخش كامل را بلوك ناميدند و چون اين بخش يك بلوك كامل نبود نيمبلوك ناميدند .

1- بلوك شهاباد

2- بلوك الغور

3- بلوك پسكوه، چرمه و بيهود

4- بلوك شاخن

5- بلوك مومن آباد و سربيشه

6- بلوك عربخانه و مختاران و ناحيه هردنگ

7- بلوك زيركوه و زهان

8- بلوك نهبندان

9- بلوك قاين

11- نيم بلوك شامل خضري و دشت بياض و روستاهاي اطراف و ...

1000 کاراکتر باقیمانده است