وضعيت آب و هواي يك منطقه را عوامل گوناگوني چون درجه حرارت ، ميزان بارش، ارتفاع محل ، دوري و نزديكي به دريا و ... تعيين مي كند .

شهر خضري دشت بياض در منطقه مرتفع و نسبتاً كوهستاني واقع شده است ، بارندگي بيشتر و هواي معتدل تري دارد ؛ به همين جهت آب و هواي اين منطقه را مي توان از نوع نيمه صحرايي و ملايم دانست .

همچنين بر اساس فرمول ضريب خشكي آمبرژه و دومارتن نوع اقليم اين ناحيه سرد و خشك تعيين مي شود .

1000 کاراکتر باقیمانده است